9. Tôi xử lý như thế nào với lõi đã qua sử dụng?

Bạn có thể bỏ lõi lọc đã qua sử dụng chung với rác thải nhựa (nếu khu vực bạn sinh sống có phân loại các loại rác thải).

Các bài viết cùng danh mục