10. Hệ thống đèn báo là tính theo thời gian sử dụng hay lượng nước thực tế được lọc?

Trong bản điện tử có 2 bộ đếm song song:

  1. Đếm và cộng dồn theo lưu lượng nước qua máy
  2. Đếm theo ngày Sau 91 ngày (3 tháng) hoặc sau khi lọc 1250L nước thì thanh chỉ báo công suất hạ 1 mức, bảng điện tử sẽ đếm điều kiện nào tới trước, và chọn kết quả đó để thể hiện. Dưới đây là các mức công suất của mỗi thanh chỉ bảo:
    • 4 thanh: 76 -100%
    • 3 thanh: 51-75%
    • 2 thanh: 26 -50%
    • 1 thanh: 0 -25%

Các bài viết cùng danh mục